Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem tohoto blogu, odběratelem zpravodaje či e-booků, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a odpovídáme za jejich bezpečnost. Slibujeme, že splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, vaše údaje dostatečně s pomocí dostupných technických a organizačních opatření chráníme před zneužitím či poškozením a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem vašich osobních údajů na blogu Skřítčí kuchyně (skritcikuchyne.cz) je společnost Lucky Point s.r.o. Jako správce vašich osobních údajů určujeme, jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovány a za jakým účelem budou zpracovány. Vybíráme také další zpracovatele, které k tomuto účelu využíváme. Bez vašeho souhlasu nevydáme Vaše údaje žádné jiné třetí straně. Kdykoliv nás můžete písemně kontaktovat e-mailem či klasickou poštou zaslanou na sídlo firmy Lucky Point.

K možnosti zanechávat komentář využíváme Facebook Comments plugin, který se přihlašuje k vašemu facebookovému účtu. Facebook může tímto způsobem získávat a shromažďovat některé vaše údaje. Pro více informací klikněte na Zásady používání dat Facebooku.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především proto, aby Vám mohla autorka blogu, Kateřina Gallinová, zasílat e-booky zdarma, zpravodaj, či Vás kontaktovat při případné výhře v soutěži. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování. Vaše data jsou zpracovávána výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Kdykoliv můžete uplatnit Vaše právo na přístup, do 30 dnů od Vaší výzvy Vám doložíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. V případě neaktuálnosti nebo neúplnosti máte právo na změnu nebo doplnění Vašich osobních údajů. Rovněž kdykoliv můžete využít své právo na omezení zpracování Vašich údajů, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě nejpozději do 30 dnů od výzvy vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale rádi, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. května 2018.